متحرک،سقف جمع شونده،سقف اتوماتیک، سقف برقی 1 300x212 - سقف-متحرک،سقف-جمع-شونده،سقف-اتوماتیک،-سقف-برقی-1